fine查找几天以前的文件并删除这些文件

2016-08-07

find -mtime:mtime表示文件修改时间

find -type f:表示查找文件,排除目录(d)和链接(l)

// 10天以前所有,不包括第10天当天的文件
$ find -mtime +10 -exec rm -rfv {} \;
// 10天前,当天一天的文件
$ find -mtime 10 -exec rm -rfv {} \;
// 10天内,包括今天的文件,但不包括第10当天的文件
$ find -mtime -10 -exec rm -rfv {} \;
文章分类 centos, 时光本 标签:

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

*